Strona główna Statut szkoły Plan zajęć Kalendarz szkoły
Kółka zainteresowań Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Pedagog szkolny

 

 

 

 

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jabłonnie

 

 

 

                                                                                                                   

 

ROZDZIAŁ I

 

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 

Zespole                         - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie;

 

Szkole                           - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marcina Rożka w Jabłonnie i Gimnazjum w Jabłonnie;

 

Przedszkole                   - należy przez to rozumieć Przedszkole w Jabłonnie;

 

Gimnazjum                    - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Jabłonnie:

 

Dyrektorze                    - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu;

 

uczniach i dzieciach        - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej, uczniów Gimnazjum i dzieci Przedszkola;

 

nauczycielach                 -  należy przez to rozumieć nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola;

 

wychowawcach             - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Zespole;

 

rodzicach                       - należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczniów i dzieci;

 

organie prowadzącym    - należy przez to rozumieć Gmina Rakoniewice.

 

Ustawie                         - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. ze zmianami).

 

§ 2

 

Nazwa placówki:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jabłonnie, zwany dalej „Zespołem”.

 

§ 3

 

W skład Zespołu wchodzą:

1)      Przedszkole zwane dalej „Przedszkolem”;

2)      Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka, zwana dalej „Szkołą Podstawową”;

3)      Gimnazjum, zwane dalej „Gimnazjum”.
 

 

§ 4

 

 1. Siedziba Zespołu znajduje się w Jabłonnie, przy ulicy Nowotomyskiej 9.
 2. Bazę Zespołu stanowią budynki o następującej lokalizacji:

   

a)      Jabłonna, ul. Nowotomyska 9,

b)      Jabłonna, ul. Nowotomyska 40,

c)      Wioska, nr 78,

d)     Wioska, nr 78a.

 

 1. Budynki wymienione w ust. 2 stanowią własność Gminy Rakoniewice i mocą uchwały XI/119/2003 z dnia 9.09.2003r. Rady Miejskiej w Rakoniewicach przekazane zostały w trwały zarząd na działalność oświatową.

 

§ 5

 

Do obwodu Zespołu należą miejscowości: Jabłonna, Blinek, Komorówko, Wola  Jabłońska, Błońsko, Kuźnica Zbąska, Wioska.

 

§ 6

 

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Rakoniewice.

 

§ 7

 

Zespół działa na mocy

Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXI/126/2000 z 15 czerwca 2000 r.

Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXVIII/168/2001 z dnia 29.03.2001 r.

Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice Nr XXVIII/169/2001 z dnia 29.03.2001 r.

 

§ 8

 

Zespół jest jednostką budżetową, której obsługę ekonomiczno - administracyjną zapewnia Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice.

 

§ 9

 

Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Inne informacje o Zespole.

 

§ 10

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 

§ 11

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 

1)      wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

2)      umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

3)      sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 

1)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2)      uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów;

3)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

4)      rozwijanie wrażliwości moralnej;

5)      kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7)      rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8)      zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

9)      przygotowanie dziecka do podjęcia nauki poprzez prace w oddziale pięciolatków, sześciolatków do uzyskania przez dziecko dojrzałości szkolnej;

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 

      1)  opiekę nad dziećmi 3 – 6 letnimi – rodzice lub pełnoletni opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia i odbierają po zajęciach,

            2)  umożliwia spożywanie ciepłego napoju. 

§ 12

 

 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania wynikające z podstawy programowej poprzez:

 

1)      zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej,  niezbędnych do osiągnięcia jak najlepszego wyniku ze sprawdzianu i egzaminów oraz do podjęcia dalszej nauki, uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

 

a)       realizację szkolnego zestawu programów nauczania i podstawy programowej,

b)      realizację programów indywidualnych dla uczniów klas terapeutycznych, integracyjnych,

c)      organizację nauczania indywidualnego,

d)     organizację pomocy specjalistycznej dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi,

e)      organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów o ponadprzeciętnych uzdolnieniach,

f)       atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

g)      organizację form pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej,

h)      organizację innych zajęć sprzyjających zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminów oraz uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

i)        organizację nauki religii / etyki;

2)      umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru kierunku kształcenia lub zawodu poprzez:

 

a)      poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,

b)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach,

c)      organizację spotkań z absolwentami i przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

d)     organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy;

 

3)      kształtowanie środowiska wychowawczego poprzez:

 

a)      realizację szkolnego programu wychowawczego,

b)      realizację innych zadań wychowawczych,

c)      współpracę z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów,

d)     systematyczne diagnozowanie i monitorowanie postaw uczniów,

e)      zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej;

 

4)      sprawowanie opieki nad uczniami poprzez:

 

a)      zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)      umożliwianie spożywania posiłków,

c)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

d)     organizację dowozu uczniów z obwodu do szkoły ze środków finansowych organu prowadzącego,

e)      organizację dyżurów nauczycielskich przed zajęciami i w trakcie przerw międzylekcyjnych,

f)       za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeżdżających własnym środkiem lokomocji lub autobusem liniowym do szkoły i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice; dzieci i uczniowie dojeżdżający bezpłatnym transportem zorganizowanym przez gminę mają zapewnioną opiekę – opiekuna opłacanego przez przewoźnika (gminę),

g)      organizację innych form opieki nad uczniami w zależności od ich potrzeb i możliwości Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

Organy Zespołu i ich kompetencje

 

§ 13

 

 1. Organami Zespołu są:

 

1)      Dyrektor Zespołu;

 

2)      Rada Pedagogiczna;

 

3)      Samorząd Uczniowski;

 

4)      Rada Rodziców.

 

 1. Zasady współdziałania organów Zespołu:

 

1)      każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działania powinny być uchwalane nie później niż do końca września danego roku szkolnego;

 

2)      organy Zespołu mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

3)      Sposób rozwiązywania sporów między organami:

 

a)   spory między organami Zespołu rozstrzyga Komisja Arbitrażowa, zwana dalej „Komisją”, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego organu: przedstawiciel Dyrektora

      Zespołu – wicedyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przewodniczący Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; w razie wniesienia skargi przez jeden z organów Zespołu

                        Dyrektor Zespołu powołuje Komisję, której kadencja kończy się z danym rokiem szkolnym; komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego;

b)      swoje rozstrzygnięcia Komisja podejmuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków; jej rozstrzygnięcia są ostateczne;

c)      sprawy wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono;

d)     organ, którego winę Komisja ustaliła, musi  naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia  rozstrzygnięcia przez Komisję;

e)      rozstrzygnięcie Komisji podawane jest do ogólnej wiadomości w Zespole.

 

§ 14

 

1.      Dyrektor Zespołu jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, kieruje   pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz jest jednoosobowym organem odpowiedzialnym za realizację wszystkich zadań, a w szczególności:

 

1)      kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz;

 

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

3)      sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

 

      5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Rodziców  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

 

      7) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

 

      8) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom  placówki oraz uczniom;

 

      9) wnioskuje o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 

    10) występuje z wnioskiem do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny stażu nauczyciela w związku z awansem zawodowym;

 

    11) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, informacje ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu;

 

    12) wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa;

 

    13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w Zespole;

 

    14) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Zespołu;

 

    15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

 

    16) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników placówki;

 

    17) określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego;

 

   18) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;

 

    19) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim;
 

 1. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 

1)      wyniki nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi;

2)      funkcjonowanie Zespołu zgodne z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach Zespołu podczas organizowanych zajęć;

4)      celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność;

5)      zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej;

6)      bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

7)      powierzenie swoich obowiązków – na czas swojej nieobecności wicedyrektorowi, a w przypadku nieobecności wicedyrektora innemu wyznaczonemu nauczycielowi.

 

§ 15

 

Rada Pedagogiczna jest wewnątrzszkolnym organem, który tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. Rada w szczególności :

 

1)      zatwierdza plany Zespołu;

 

2)      podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w   Zespole; ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów, gdy ten ukończy 18 rok życia i nie rokuje nadziei na ukończenie Gimnazjum;

 

3)      opiniuje: organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; projekt planu finansowego Zespołu; wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

 

4)      w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,  na zaproszenie przewodniczącego, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą brać udział zaproszeni goście, bez prawa głosu;

 

5)      członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników;

 

6)      uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;

 

7)      zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin, a jej posiedzenia są protokołowane;

 

8)      podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów  wychowania przedszkolnego oraz szkolnego zestawu programów  nauczania i opiniuje szkolny zestaw podręczników, który obowiązuje przez 3 lata szkolne;

 

9)      w uzasadnionych przypadkach zmienia zestaw programów wychowania     przedszkolnego, szkolny zestaw podręczników lub programów na wniosek nauczyciela  lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego;

 

10)   występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wicedyrektora; w przypadku przedstawienia wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora lub innej

       funkcji kierowniczej, organ prowadzący Zespół lub Dyrektor Zespołu są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od

       otrzymania wniosku.

 

12) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do pracy;

 

13) podejmuje uchwały o przeniesieniu ucznia do innej szkoły;

 

14) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu:

 

15) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

      opiekuńczych;

 

16) opiniuje wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

17) podejmuje decyzje z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego w sprawie obowiązywania stroju jednolitego na  terenie szkoły;

 

18) przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmianę;

 

§ 16

 

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którzy tworzą wszyscy uczniowie Zespołu. Może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)        prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań;

4)        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;

6)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

7)        prawo zgłaszania kandydatów do Pocztu Sztandarowego i innych spraw ważnych dla Zespołu.

 

§ 17

 

1.    Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców Zespołu.

 

2.    Szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców oraz strukturę pracy zadania określa Regulamin Rady Rodziców.

 

3.    Kompetencje Rady Rodziców:

 

1)      może występować do Dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu;

2)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

4)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;

5)      w celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

6)      wnioskowanie do Dyrektora Zespołu o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

7)      wyrażanie i przekazywanie nauczycielom oraz Dyrektorowi Zespołu wniosków z obserwacji pracy oddziału i Zespołu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

Organizacja Zespołu.

 

§ 18

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu z uwzględnieniem planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 1. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym finansowanych przez organ prowadzący.

 

 1. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Zespół w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

 

 1. Dyrektor Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu ustala  tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, nadobowiązkowych   i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzenia eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

         

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa śródrocza, przy czym I śródrocze kończy się 15 stycznia lub w piątek przypadający bezpośrednio przed dniem 15 stycznia każdego roku.

    

§ 19

 

 1. Zasady rekrutacji i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola:

 

1)      rekrutacja do Przedszkola odbywa się od 1 do 31marca danego roku;

2)      do oddziałów przedszkolnych w Jabłonnie prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Rakoniewicach przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Rakoniewice;

3)      w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat; obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;

4)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku;

5)      rekrutacja odbywa się poprzez złożenie przez rodziców w sekretariacie Zespołu Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola / kontynuacji oraz zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku dzieci 3-4 letnich); złożenie zaświadczenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkola;

6)      o przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w Przedszkolu;

7)      w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)      dzieci w wieku 5-6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

b)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;

c)      dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

d)     dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych;

8)      w drugiej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)      dzieci już uczęszczające do przedszkola (kontynuacja);

b)      dzieci obojga pracujących rodziców;

c)      dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci);

d)     dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do przedszkola;

 

9)      przypisanie dziecka 5 - 6 – letniego do oddziału uwarunkowane jest liczebnością oddziałów oraz organizacją dowozów;

10)  oddziały przedszkolne tworzone są z uwzględnieniem możliwości lokalowych, materialnych i organizacyjnych Zespołu;

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 

3.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

 

4.      Podstawową formą pracy Przedszkola są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w grupie.

 

5.      Ilość oddziałów uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.

 

6.      Oddziały tworzone są z grup mieszanych dla dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz 5 –6 latków. 

7.      Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym placówki” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do Przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

 

8.      Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

 

9.      Godziny zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu trwają 60 minut.

 

10.  Świadczenia udzielane przez Przedszkole są bezpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone przez MEN w wymiarze  25 godzin tygodniowo.

 

11.  Za świadczenia wykraczające powyżej 25 godzin tygodniowo pobiera się opłatę miesięczną na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Rakoniewicach.

 

12.  Przedszkole na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) może realizować naukę religii.

 

13.  Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych , za które pobiera się opłatę w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Rakoniewicach, przy czym:

1)      rodzaj zajęć, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od decyzji rodziców (prawnych opiekunów);

2)      czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)      około 15 min. dla dzieci 3 – 4 letnich,

b)      około 30 min. dla dzieci 5 – 6 letnich;

3)      organizację i termin zajęć  dodatkowych ustala Dyrektor Zespołu;

4)      sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy;

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1)      Gminę Rakoniewice;

2)      rodziców (prawnych opiekunów) uiszczających opłaty stałe pobierane na zasadach i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy;

 

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

 1. Opłata stała za zajęcia dodatkowe nie jest pobierana w przypadku nieobecności dziecka.

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni Przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników: zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Zespołu drogą zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

§ 20

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

 

 1. Zasady tworzenia oddziałów w szkole określają odrębne przepisy.

 

 1. Oddział klasowy może ulec zmianie po każdym etapie kształcenia.

 

 1. Tworząc równoległe oddziały klasowe uczniów przypisuje się tak, aby liczebność klas była porównywalna.

   
 2. Przypisanie ucznia do danego oddziału klasowego uzależnione jest od  organizacji dowozów.

 

 1. Oddziały w celu realizacji zajęć mogą być łączone.

 

 1. Zajęcia laboratoryjne, języka obcego  i wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy.

 

 1. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1)      nie więcej niż na połowie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

2)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów;

3)      na obowiązkowych zajęciach z informatyki  w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów;

4)      na zajęciach  wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)      na zajęciach z wychowania fizycznego grupy liczą od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach – grup międzyklasowych.

 

 1. Dopuszcza się inne formy zajęć dydaktyczno – wychowawczych, takie jak:

     1) zielone szkoły;

     2) zajęcia terenowe;

     3) biwaki;

     4) wycieczki;

     5) rajdy.

 

 1. Podstawową formą pracy w I etapie edukacji (klasy I – III Szkoły Podstawowej) jest edukacja wczesnoszkolna.

 

 1. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 10 ustala nauczyciel, uwzględniając możliwości uczniów, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 1. Podstawową formą pracy w II i III etapie edukacji (klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum) jest system klasowo – lekcyjny.

 

 1. Godzina lekcyjna trwa w Zespole 45 minut.

 

 1. Przerwy międzylekcyjne - decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej - mogą trwać od 5 do 20 minut.

 

 1. Edukacja w Zespole jest nieodpłatna w zakresie realizacji podstawy programowej określonej przez MEN.

 

 1. Szkoła na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) może realizować naukę religii.

 

 1. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub z innych źródeł.
   
 2. Organizację i terminy zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Zespołu.

 

 1. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego.

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają uczniowie z obwodu Zespołu.

 

 1. Do Zespołu mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne:

   

1)      upośledzone  umysłowo w stopniu lekkim;

2)      przewlekle chore;

3)      słabo słyszące;

4)      z zaburzeniami zachowania;

5)      niedostosowane społecznie;

6)      zagrożone uzależnieniem;

7)      niepełnosprawne ruchowo – poruszające się samodzielnie.

 

     23. Przyjęcie dzieci wymienionych w ust. 22 następuje po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej określającego poziom rozwoju, stan zdrowia

           uwzględniając przygotowanie specjalistyczne nauczycieli oraz decyzję  komisji kwalifikacyjnej.

 

    24. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami  rozwojowymi mogą być organizowane:

 

1)      klasy terapeutyczne;

2)      klasy wyrównawcze;

3)      klasy specjalne;

4)      klasy integracyjne.

 

  25. Zasady tworzenia klas wymienionych w ust. 24 określają odrębne przepisy.
 

  26. Uczniowie klas wymienionych w ust. 24 mogą korzystać z zajęć specjalistycznych organizowanych przez Zespół , takich jak:

1)      zajęcia wyrównawcze;

2)      zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

3)      zajęcia logopedyczne;

4)      gimnastyka korekcyjna.

 

     27. Zasady korzystania z zajęć wymienionych w ust. 26 określają odrębne przepisy.

 

     28. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 21

 

1.      Rekrutacja uczniów do Gimnazjum odbywa się na podstawie pisemnego wniosku złożonego do 30 maja każdego roku.

 

2.      Warunkiem podjęcia nauki w Gimnazjum jest ukończenie 6 – letniej Szkoły Podstawowej.

 

3.      Pierwszeństwo w przyjęciu do Gimnazjum mają uczniowie z obwodu Zespołu.

 

4.      Nauka w Gimnazjum odbywa się w oddziałach klasowych.

 

5.      Liczebność oddziałów (grup) oraz zasady funkcjonowania Gimnazjum określone są jak w Szkole Podstawowej.

§ 22

 

 1. W ramach Zespołu mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

 

 1. Oddziały tworzy się dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

 

 1. Kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

 

 1. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w określonym zawodzie.

 

§ 23

 

W miarę posiadanych możliwości Zespół  organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza zajęcia nadobowiązkowe.

 

§ 24

 

Dla realizacji zadań statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia:

 

1)      sale zabaw;

2)      sale lekcyjne;

3)      bibliotekę;

4)      świetlicę;

5)      salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

6)      pomieszczenie przystosowane do potrzeb sali gimnastycznej;

7)      siłownię;

8)      wielofunkcyjne boiska sportowo-rekreacyjne;

9)      place zabaw dla dzieci;

10)  szkolną ostoję przyrody;

11)  gabinet pomocy przedlekarskiej.

 

§  25

 

 1. W Zespole funkcjonują biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy.

 

 1. Organizacja biblioteki szkolnej:

 

1)      w bibliotece gromadzi się książki dla uczniów i nauczycieli, literaturę piękną związaną z pracą lekcyjną i pozalekcyjną, aktualne podręczniki szkolne, wydawnictwa stanowiące pomoc w prowadzeniu pracy wychowawczej i dydaktycznej Zespołu;

2)      nauczyciel bibliotekarz ściśle współpracuje z nauczycielami – polonistami i wychowawcami klas;

3)      w bibliotece obowiązuje alfabetyczne ustawienie książek; lektury wydzielone są dla poszczególnych klas;

4)      biblioteka prowadzi ewidencję zbiorów w księgach inwentarzowych;

5)      każda książka wpisana do ewidencji jest opieczętowana okrągłą pieczęcią biblioteki;

6)      biblioteka prowadzi dwa katalogi zbiorów: alfabetyczny i rzeczowy.

 

       3. Zadania i formy pracy biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

 

§  26

 

 1. W Zespole funkcjonuje świetlica szkolna; dla potrzeb opiekuńczych edukacji wczesnoszkolnej również działa oddział świetlicowy w Wiosce.

 

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizacji dojazdu do szkoły lub z uwagi na inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Zespole.

 

 1. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

 1. Zadania i formy pracy świetlicy szkolnej określa Regulamin działalności świetlicy szkolnej.

 

 1. W Zespole, na bazie świetlicy, funkcjonuje stołówka szkolna, która:

1)      wspomaga właściwy rozwój ucznia;

2)      przygotowuje posiłki;

3)      ze stołówki mogą korzystać wszystkie dzieci i uczniowie oraz pracownicy Zespołu;

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

Uczniowie i wychowankowie

 

§ 27

 

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

   
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w uzasadnionym przypadku Dyrektor Zespołu może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 lat.

 

 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, którym kończy 10 lat.

 

 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

   

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      zaspokojenia wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowania jego godności osobistej;

5)      poszanowania własności;

6)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

7)      akceptacji jego osoby.

 

§ 28

 

 1. Do Zespołu uczęszczają uczniowie mieszkający w jego obwodzie.

 

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dyrektor Zespołu może:

 

1)      zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza Zespołem;

2)      odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach do Zespołu mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza obwodem; przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy Zespołu.

   
 2. W Szkole Podstawowej obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia tej szkoły.

 

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 

 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Zespołu.

 

 1. Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, a edukacja ich trwa do ukończenia gimnazjum (nie dłużej jednak, jak do ukończenia 18 roku życia chyba, że uczeń rokuje nadzieję na ukończenie gimnazjum).

§ 29

Prawa ucznia

 

 1. Prawo do edukacji realizowane jest poprzez:

 

1)        stworzenie jednolitego, bezpłatnego, publicznego i obowiązkowego systemu kształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum;

2)        zapoznanie z programem nauczania poszczególnych przedmiotów;

3)        właściwe zorganizowanie procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

4)        zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpieczeństwa;

5)        rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

6)        uzyskanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w nauce;

7)        udział w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Zespołu;

8)        korzystanie z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

9)        prawo do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;

10)    korzystania z pomieszczeń Zespołu, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru.

 

 1. Prawo do wyrażania swojej opinii;

 

1)      uczeń ma prawo do wyrażenia kontrowersyjnych, a nawet niezgodnych z powszechnie przyjętym kanonem nauczania poglądów, choć wolność ta nie zwalnia go ze znajomości oficjalnych interpretacji; należy jednak pamiętać, że ograniczeniem tej wolności jest dobro osobiste innych osób (nikogo nie wolno obrażać);

2)      poglądy i opinie uczniów nie mogą być przedmiotem oceny stawianej przez nauczyciela.

 

 1. Prawo do wypowiedzi i informacji.

 

1)      uczeń powinien mieć dostęp do wszystkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuacje w szkole;

2)      kary ustanowione przez Statut nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia;

3)      ucznia nie wolno poniżać, ośmieszać.

 

 1. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

 

1)      każdy uczeń jest zapoznawany z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego;

2)      każda ocena, którą stawia nauczyciel powinna być jawna i na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) uzasadniona.

 

 1. Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

 

 1. Prawo do wpływania na życie Zespołu poprzez działalność samorządową;

 

1)      każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego i przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze; sam też decyduje jak i na ile chce się zaangażować w życie uczniowskie;

2)      prawo do zrzeszania się w organizacjach działających na terenie Zespołu.

 

 1. Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.

 

 1. Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych, szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki, o udziale w tych zajęciach decydują rodzice (prawni opiekunowie).

                   

 1. Prawo do pomocy materialnej, jeżeli są zapewnione środki materialne poprzez:

 

1)      stypendia socjalne;

2)      stypendia naukowe;

3)      stypendia sportowe;

4)      zapomogi losowe.

 

§ 30

 

Obowiązkiem ucznia w szczególności jest:

 

 1. Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne i nie spóźniać się, przygotować się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie.

 

 1. Godnie reprezentować Zespół oraz nosić stój galowy na uroczystościach szkolnych.

 

 1. Dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju stosownego do obowiązujących zasad.

 

 1. Właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz pozostałych uczniów, a także podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

 

 1. Dbać o kulturę słowa w Zespole i poza nim.

 

 1. Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa.

 

 1. Dbać o ład i porządek oraz mienie Zespołu, własne i innych.

 

 1. Naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

 

 1. Nosić jednolity strój (wg ustalonego wzoru), jeżeli taki zostanie przyjęty przez społeczność Zespołu, na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – chyba, że charakter zajęć tego nie wymaga (np. Dzień Dziecka itp.); decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu w drodze zarządzenia.
 2. Nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zakłócających pracę podczas zajęć (w/w. urządzenia powinny być wyłączone).

 

 1. Usprawiedliwić nieobecność w formie pisemnej; nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic lub prawny opiekun w terminie 14 dni w formie przyjętej przez wychowawcę.

 

 1. Uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, a zakres tematyczny może dotyczyć wybranych  treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

         

       Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
                - wybranie tematu projektu edukacyjnego,

                - określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

                - wykonanie zaplanowanych działań,

                - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


       Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego określają kryteria oceniania zachowania  ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, a informacja o udziale ucznia w realizacji

       projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

§ 31

 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauczania.

 

§ 32

 

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1)      pochwałę na forum klasy;

2)      pochwałę na forum Zespołu;

3)      list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów);

4)      nagrodę rzeczową;

5)      nadanie tytułu Absolwenta Roku.

 

 1. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, gdy uzyska średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Tytuł „Absolwenta Roku” w Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum otrzymuje uczeń, który na zakończenie nauki:

   

1)      uzyskał świadectwo z wyróżnieniem;

2)      ma zachowanie wzorowe;

3)      otrzymał średnią ocen, nie niższą niż 5,0;

4)      zdobył  największą liczbę punktów według Regulaminu przyznawania tytułu „Absolwenta Roku”. 

 1. Do wyłonienia „Absolwenta Roku” Dyrektor Zespołu powołuje komisję, w skład której wchodzą:

   

1)      wychowawcy kl. III Gimnazjum;

2)      wychowawcy kl. VI Szkoły Podstawowej;

3)      po jednym z rodziców z zainteresowanych klas.

 

 1. Wyróżnienia przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, po  zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynający naukę oraz uczniowie kończący naukę w szkole składają przysięgę zgodnie z ceremoniałem.

 

 1. Za naruszenie postanowień Statutu uczeń może otrzymać następujące kary:

 

1)      upomnienie nauczyciela przedmiotu;

2)      upomnienie wychowawcy klasy;

3)      upomnienie lub naganę Dyrektora Zespołu;

4)      przeniesienie do równoległego oddziału.

 

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.

 

9.      O przyznaniu uczniowi wyróżnienia lub zastosowaniu wobec niego kary powiadamia się rodziców (lub prawnych opiekunów) ucznia.

 

 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do Dyrektora Zespołu w terminie 3 dni; Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Bezpieczeństwo uczniów.

 

§ 33

1.      Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w Zespole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

2.      W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku nauczyciele zobowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.

 

3.      W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne, które na ten czas są zamykane; zostać w nich może tylko dyżurny w celach porządkowych; pozostanie tam innych uczniów jest możliwe tylko w obecności nauczyciela.

 

4.      Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.


 

5.      W czasie przerw miedzy lekcjami dyżur na korytarzu, świetlicy i boisku pełnią nauczyciele, według opracowanego harmonogramu, wspierani przez uczniów klas III Gimnazjum.

 

6.      W czasie przerw w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie, którzy korzystają z dożywiania.

 

7.      W Zespole obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.

 

8.      Terenem szkoły są również boiska szkolne.

 

9.      Uczniowie wychodzą podczas przerw na boisko szkolne; jeżeli nie zezwalają na to warunki atmosferyczne, przebywają na korytarzu.

 

10.  Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub Dyrektora Zespołu.

 

11.  Uczeń może opuścić teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę Rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje wychowawca, pedagog szkolny lub Dyrektor Zespołu. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

 

12.  W przypadku nieobecności nauczyciela Dyrektor Zespołu wyznacza zastępstwo na zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze.

 

13.  Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor Zespołu.

 

14.  Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.

 

§ 34

 

1.      Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.

 

2.      Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.

 

3.      Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.

 

4.      Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu na 3 dni przed planowaną imprezą.

 

5.      Udział uczniów w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej zgody Rodziców (opiekunów prawnych).

 

§ 35

Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

 

§  36

 

 1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

 

 1. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

 1. Obowiązki pracowników administracyjno – obsługowych określa Dyrektor Zespołu.

 

 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Zespołu, w oparciu  o Regulamin Pracy Zespołu.

§  37

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzonym jego opiece dzieciom i młodzieży.

 

2.      Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość tej pracy. a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

3.      Do zadań nauczyciela należą:

1)      rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Zespołu: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

2)      realizacja podstawy programowej w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Zespołu ustalone w programach    i w planach pracy Zespołu;

3)      prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Zespole, ustalonej na dany rok szkolny przez Dyrektora Zespołu;

4)      dążenie do pełnego rozwoju osobowości ucznia i własnej;

5)      kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy;

6)      dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju, przyjaźni między narodami;

7)      odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo uczniów;

8)      stała troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

9)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych Zespołu;

10)  dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny;

11)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

12)  bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

13)   udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych;

14)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

15)  poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania oraz ocenie opisowej, w formie pisemnej przez wychowawcę na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego;

16)  przestrzeganie ogólnych przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

 

     4. Do podstawowych uprawnień nauczyciela należy:

 

1)      decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i środków dydaktycznych  w nauczaniu swego przedmiotu;

2)      decydowanie o treści i programie prowadzonego zespołu lub koła zainteresowań; uczniów;

3)      współdecydowanie o ocenie zachowania ucznia;

4)      wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 

    5. Zakres odpowiedzialności nauczyciela:

 

1)      służbowo przed Dyrektorem Zespołu i organem prowadzącym Zespół za:

      a)      poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzonych;

c)      decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej  i rocznej postępów swoich

 

2)      służbowo przed władzami szkolnymi, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

 

a)      tragiczne skutki wynikłe z braku  swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru;

c)      zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia Zespołu przydzielonego mu przez kierownictwo Zespołu, a które jest konsekwencją braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 1. W Zespole tworzy się zależnie od potrzeb zespoły przedmiotowe, wychowawcze i nauczycielskie: stałe i doraźne.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe; rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący zespołu. 

 1. Zadaniami zespołu przedmiotowego  jest:

 

1)      wybór programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników (nie więcej niż 3 zestawy) i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną;

2)      opracowanie kryteriów oceniania i badania ich realizacji;

3)      opiniowanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów;

4)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

5)      współpraca w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6)      współpraca w realizacji programów nauczania. 

§ 38

 

 1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej  jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca  prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, tzn.:

 

1)      jeden wychowawca oddziału przedszkolnego;

2)      jeden wychowawca oddziału 5 – latków;

3)      jeden wychowawca oddziału 6 – latków;

4)      jeden wychowawca w I etapie edukacji ( I – III ) Szkoła Podstawowa;

5)      jeden wychowawca w II etapie edukacji ( IV – VI ) Szkoła Podstawowa;

6)      jeden wychowawca w III etapie edukacji (I – III) Gimnazjum;

7)      w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne  przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

      3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy dostosowane są do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu. 

 

     4. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonym mu zespołem klasowym.

 

     5. Zadaniem wychowawcy jest pełnienie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

 

a)      różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski, różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski;

b)      ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to zarówno szczególnie uzdolnionych uczniów jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

 

4)      utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;

b)      współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach;

c)      włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły;

 

5)      współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, higienistką szkolną, lekarzem (jeśli tacy są zatrudnieni) mogącym świadczyć specjalistyczną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

 1. Wychowawca klasy organizuje, nie rzadziej niż 3 razy w roku, spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), których celem w szczególności jest:

 

1)      informacja o zasadach ocenianiu wewnątrzszkolnego;

2)      informacja o postępach edukacyjnych i wychowawczych;

3)      wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

4)      informacja o innych sprawach związanych z życiem szkoły.

 

 1. Nauczyciel – wychowawca dąży do doskonalenia swojego warsztatu pracy czynności administracyjne w szczególności związane z prowadzeniem dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen uczniów i dokumentacji wychowawcy oraz sprawuje opiekę nad młodzieżą w trakcie uroczystości, imprez szkolnych.

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych, poradni specjalistycznych.

 

4.      Dyrektor Zespołu może dokonać zmian nauczyciela lub wychowawcy klasy.

 

5.      Zmiana i wybór nauczyciela lub wychowawcy klasy może nastąpić na umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub uczniów danej klasy w przypadku:

 

1)      ewidentnego zaniedbywania obowiązków nauczyciela lub wychowawcy;

2)      demoralizującego wpływu na uczniów;

3)      naruszania norm etycznych.

 

6.      Wniosek poparty, uzasadniony argumentami, winien być złożony w kancelarii  Zespołu.

 

7.      Decyzję w w/w sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku; Dyrektor informuje zainteresowane strony o przebiegu badań sprawy i swojej decyzji.

§ 39

 

 1. W Zespole może być zatrudniony pedagog i psycholog szkolny, logopeda, doradca zawodowy.

 

 1. Zatrudnianie pracowników wymienionych w ust. 1 oraz zakres ich obowiązków i uprawnień określają odrębne przepisy.

 

§ 40

 

 1. W Zespole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów. Powołania i odwołania dokonuje Dyrektor Zespołu po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

 1. Wicedyrektor Zespołu wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji:

 

1)      przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Zespołu, a w szczególności:

a)      pełni funkcję zastępcy Dyrektora Zespołu w przypadku jego nieobecności w placówce,

b)      przygotowuje projekty: planu pracy Zespołu w części dotyczącej działalności wychowawczo – opiekuńczej; tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych; kalendarza szkolnego; informacji o stanie pracy Zespołu w przydzielonym zakresie,

c)      organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej zajęć pozalekcyjnych, wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej,

d)     utrzymuje kontakt, z ramienia Dyrekcji Zespołu, z rodzicami uczniów, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je;

2)      prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlicy, biblioteki szkolnej oraz lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas;

3)      pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą placówką według ustalonego harmonogramu;

4)      nadzoruje stan obiektów wchodzących w skład Zespołu;

5)      prowadzi czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Rodzice

 

§ 41

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:

 

1)      przestrzeganie niniejszego Statutu;

2)      zaopatrzenie dziecka w niezbędne podręczniki, przybory i pomoce;

3)      respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

4)      zapewnienie dziecku możliwości realizacji obowiązku szkolnego;

5)      informowanie o przyczynach nieobecności i ich usprawiedliwianie;

6)      terminowe uiszczanie opłat stałych za pobyt dziecka w Przedszkolu i innych opłat uzgodnionych przez Radę Rodziców;

7)      ponoszenie materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie Zespołu;

8)      udział w zebraniach organizowanych przez organy Zespołu lub wychowawców;

9)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych lub upoważnienie na piśmie osób, które mając zdolność do czynności prawnych w myśl Kodeksu Cywilnego mogą ich w tym zastąpić.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)      zapoznania się ze szkolnym programem nauczania, szkolnym systemem oceniania oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Zespołu i planów pracy w danym oddziale;

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka; uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy.

 

 

  

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

Wewnątrzszkolne ocenianie

 

§ 42

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)      motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą;

3)      pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu  ich rozwoju;

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      gromadzenie informacji o poziomie i postępach w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w naszym Zespole;

7)      budowanie przez Zespół, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, programów oddziaływań do rozpoznawanych potrzeb;

8)      formułowanie oceny.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)      ocenianie bieżące: w I etapie edukacji: literowo – opisowe; z przedmiotów wg skali cyfrowej lub punktowej przeliczanej na skalę cyfrową w formie przyjętej przez Zespół oraz zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych;

3)      ocenę zachowania wg skali punktowo – słownej;

4)      bieżące ocenianie, śródroczne klasyfikowanie, klasyfikację roczną i klasyfikację końcową;

5)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

6)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wg ustalonej skali;

7)      klasyfikacja końcowa obejmuje roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;

8)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

9)      roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla pierwszego etapu uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.

 

§43

  

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

 

 1. Zasada jawności:

 

1)      każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna);

2)      na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę;

3)      każda forma aktywności podlega ocenie i powinna być omówiona; sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest do wglądu dla ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. Zasada otwartości:

 

1)      nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

3)      uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu; nauczyciele uczący tego samego przedmiotu lub zbliżonych przedmiotów opracowują Przedmiotowy System Oceniania, który zawiera w szczególności:

a)      wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,

b)      zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze Statutem),

c)      wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć dydaktycznych,

d)     nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe zasady poprawiania ocen (z uwzględnieniem specyfiki zajęć);

 

3.      Zasada systematyczności:

 

1)      ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno  być rytmiczne i zaplanowane w czasie;

2)      w ciągu śródrocza uczeń otrzymuje z różnych form sprawdzania oceny, które dostarczają pełnej informacji o jego osiągnięciach; liczba ocen uwarunkowana jest specyfiką przedmiotu, jednak nie mniejsza niż trzy;

3)      ocenianie bieżące jako systematyczne dokonywanie sprawdzania wiedzy i umiejętności obejmuje:

a)      odpowiedzi ustne,

b)      kartkówki (forma pracy pisemnej niezapowiedzianej, sprawdzająca wiedzę i  umiejętności z zakresu obejmującego nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne, trwająca nie dłużej niż 15 minut, oceniona  przez nauczyciela i oddana uczniom na następnej lekcji),

c)      sprawdziany (forma pracy pisemnej obejmująca szerszy zakres materiału; w ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia 3; większa ilość uzgodniona z uczniami), oceniony  przez nauczyciela i oddany uczniom  w terminie 2 tygodni,

d)     prace kontrolne (obejmują w swoim wymiarze wiadomości i umiejętności z opracowanego działu bądź określonego dłuższego okresu), oceniona  przez  nauczyciela i oddana uczniom w terminie 2 tygodni,

e)      dyktanda,

f)       czytanie,

g)      umiejętności i prace praktyczne,

h)      umiejętności ruchowe i sprawność fizyczna,

i)        recytację,

j)        zadania domowe, aktywność (np. pozalekcyjna, praca w grupie, praca indywidualna, konkursy i olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe, prezentacje, projekty edukacyjne i inne)

k)      zeszyt przedmiotowy,

l)        zeszyt ćwiczeń,

m)    zaangażowanie,

n)      przygotowanie do zajęć;

 

                   W przypadku nieobecności  na zajęciach uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości, uzupełnienia zadań domowych w terminie określonym w przedmiotowym systemie oceniania lub w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu; 

4)      ocenianie sumujące obejmuje:

 

a)      prace pisemne,

b)      testy, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku, (wewnętrzne sprawdzanie efektywności nauczania), odbywają się w terminie wyznaczonym przez nauczycieli, zachowując zasady: jeden test w dniu dla ucznia, test przeprowadza się na tej samej godzinie lekcyjnej, w tym samym dniu, we  wszystkich klasach  jednego poziomu kształcenia,

c)      na każdym etapie kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania  wyznaczone przez Dyrektora Zespołu.

 

 1. Zasada higieny pracy umysłowej:

 

1)      nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe z tygodniowym   wyprzedzeniem, odnotowując w dzienniku ołówkiem przewidziany termin pracy pisemnej;

2)      każda praca kontrolna, sprawdzian poprzedzona jest podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych oraz lekcją powtórzeniową;

3)      nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie 1 w ciągu dnia, 3 w tygodniu) chyba, że ustalą inaczej z uczniami;

4)      uczeń na początku roku szkolnego zapoznaje się z zakresem materiału (zadań) do realizacji w  bieżącym roku szkolnym.

 

 1. Zasada przekazu informacji zwrotnej:

 

1)      nauczyciel może przekazać informację uczniowi, przeprowadzając rozmowę indywidualną, pisząc notatkę w dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym, pisząc obszerniejszą notatkę (komentarz) pod pracą pisemną;

2)      wychowawca może przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) informację na zebraniach z rodzicami, w czasie indywidualnych rozmów, zapisując informację w dzienniczkach, zeszytach przedmiotowych lub korespondencyjnie;

 

 1. Zasada notowania postępów uczniów:

 

1)      oceny uczniów są zapisywane w dziennikach zajęć zintegrowanych oraz  dziennikach lekcyjnych;

2)      oceny uczniów są zapisywane w dzienniczkach uczniów;

3)      oceny uczniów mogą być zapisywane w zeszytach przedmiotowych;

4)      prace pisemne są gromadzone i przechowywane przez nauczycieli do końca roku szkolnego.

 

 1. Zasada podmiotowości i indywidualizacji:

 

1)      nauczyciel dostosowuje poziom wiedzy sprawdzanej do możliwości indywidualnych ucznia;
 

2)      nauczyciel umożliwia uczniom zaprezentowanie wiedzy w wybranej przez nich lub nauczyciela formie; jest on również zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się lub uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  edukacyjnym;

 

3)      udział uczniów w zajęciach specjalistycznych (jeżeli zaistnieje taka  potrzeba);

 

4)      przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki  i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;

 

5)      w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki; decyzję tę podejmuje Dyrektor Zespołu na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez  lekarza oraz na czas określony w tej opinii;

 

6)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Dyrektor Zespołu zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego; zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania;

 

7)      w przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania  zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”;

 

8)      w oddziałach integracyjnych (uczniom, którzy posiadają orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych) ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego (wspierającego) kształcenie integracyjne;

 

9)      w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

 

10)  przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Zasady poprawiania ocen, korygowania niepowodzeń uczniów:

 

1)      po każdej pracy kontrolnej i sprawdzianie dokonuje się analizy błędów i poprawy pracy;

2)      uczeń ma prawo do poprawiania oceny w formie ustalonej przez nauczyciela (szczegółowe zasady poprawiania ocen określono w przedmiotowych systemach oceniania);


 

3)      uczeń, który z uzasadnionych powodów chciałby poprawić ocenę śródroczną lub roczną, dokonuje tego na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych w ciągu tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

4)      uczeń może dokonać poprawy oceny bieżącej z pracy kontrolnej i sprawdzianu w terminie i na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych; ocenę, którą uczeń uzyskał w wyniku poprawy wpisujemy obok oceny poprzedniej; dla ustalenia oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę obie oceny; pozostałe zasady poprawiania ocen uwzględnia przedmiotowy system oceniania;

5)      warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; prawo do ubiegania się o uzyskanie wyższej oceny z zajęć edukacyjnych mają uczniowie, którzy pisali wszystkie przeprowadzone w roku szkolnym prace kontrolne, sprawdziany i skorzystali z możliwości poprawy; ustala się następujący tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:

a)      uczeń (rodzic, prawny opiekun) zgłasza nauczycielowi pisemnie wolę uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie;

b)      nauczyciel ponownie sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia w formie zależnej od rodzaju zajęć edukacyjnych i w wyznaczonym czasie, jednak nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – niezgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie oznacza utrzymanie przewidywanej oceny;

c)      w przypadku uzyskania przez ucznia w wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności niższej oceny niż przewidywana, ostateczna ocena jest zgodna z przewidywaną;

d)     ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i ustną, przeprowadzane jest przez trzyosobową komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu; ze swej pracy komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, pytania (zadania praktyczne), opinię komisji o utrzymaniu oceny zaproponowanej przez nauczyciela lub wniesienie propozycji, z uwzględnieniem wyniku pracy komisji o ponowne rozpatrzenie oceny;

 

6)      warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a)      uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo zwrócić się do Dyrektora Zespołu z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania w ciągu 2 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o przewidywanej ocenie rocznej,

 

b)      wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania rozpatruje zespół powołany przez Dyrektora Zespołu w składzie: wychowawca klasy,  pedagog szkolny, zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50 %), przedstawiciel samorządu klasowego,
 

c)      powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, uwzględniając w szczególności sytuacje: rodzinną, społeczną, zdrowotną oraz okoliczności, o których szkoła wcześniej nie była poinformowana,

 

d)     w oparciu o opinię zespołu, wychowawca ponownie ustala ocenę roczną zachowania w terminie do 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

 

7)      uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

 

8)      w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
 

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ocenę  ustala  się w drodze głosowania zwykłą  większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

 

9)      sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

 

10)  skład komisji egzaminacyjnej:

 

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Zespole, psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Zespole, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców;

c)      nauczyciel, wychowawca, który został powołany do komisji egzaminacyjnej, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

 

11)  ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być tylko zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; Rada Pedagogiczna w formie uchwały może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególnych przypadkach  z dwóch;

12)  z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania sprawdzające), wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem;

13)  protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia; dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

14)  uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu         w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

 

9.      Zasada klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów po szkole podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych:

 

1)      klasyfikowanie śródroczne i roczne:

 

a)      klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych tj. oceny opisowej w klasach I – III szkoły podstawowej, cyfrowej w klasach IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oceny zachowania,

b)      klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadzane jest raz w ciągu roku   szkolnego, w terminach określonych w § 18 ust. 2,

c)      klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali, o której mowa w rozporządzeniu MEN; przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

d)     uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

e)      na 1 tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i  wychowawcę, a ten z kolei rodziców (prawnych opiekunów), podczas zebrania z rodzicami o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania; w przypadku nieobecności rodziców na zebraniu oceny przewidywane zapisuje się w formie pisemnej i przekazuje za pośrednictwem ucznia rodzicom do podpisu; w przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej oceny zachowania informuje się rodziców (prawnych opiekunów) listem poleconym, ocena roczna może być inna niż przewidywana; w przypadku zmiany oceny przewidywanej na niższą informuje osobiście rodziców/ prawnych opiekunów,

f)       ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu  poprawkowego,

g)      oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia  edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, biorąc pod uwagę samoocenę ucznia, ocenę zespołu klasowego,

h)      w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej  wystawienie ocen, Dyrektor Zespołu w formie decyzji powierza wystawienie oceny z danego przedmiotu innemu nauczycielowi, który wystawia ocenę śródroczną lub roczną na podstawie ocen bieżących, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,

i)        uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej     z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych  przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym  planie nauczania,

j)        uczeń klasy I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy  programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie,

k)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,

l)        począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 58 ust. 12,

ł )   laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w

      gimnazjach otrzymują z danych zajęć  edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną;

m)    w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów),

n)      uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego, i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu  nauczania, a który w oddziałach integracyjnych uzyskuje oceny uznawane za pozytywne ze wszystkich zajęć obowiązkowych w oddziałach integracyjnych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w  ciągu roku szkolnego;

 

2)egzamin klasyfikacyjny:

 

a)      może zdawać uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności,

b)      może zdawać uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna Zespołu może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z ważnych powodów społecznych,

c)      może zdawać uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki, na podstawie odrębnych przepisów,

d)     może zdawać uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

e)      przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

f)       z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadza się przede wszystkim w  formie zadań praktycznych,

g)      termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), a należy go przeprowadzić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

h)      uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,

i)        przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego  przez Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, b, c,

j)        dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 lit. d, egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu; w skład komisji wchodzą: Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,


– przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,


– w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
 

– z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen,

 

k)      w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”,

l)        ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami  prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny oraz z zastrzeżeniem poniższego punktu,

m)    jeżeli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzyma ocenę  niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, a jest to ocena roczna, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

n)      ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny;

 

3)      egzamin poprawkowy:

 

a)      począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,

b)      rodzic (prawny opiekun), wychowawca klasy w terminie 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego,

c)      egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

d)     Dyrektor Zespołu powołuje komisję w skład której wchodzą: Dyrektor Zespołu albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne
i ustala termin egzaminu w ostatnim tygodniu ferii letnich;

z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania sprawdzające), wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia; dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia,

e)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa przewidziany zakres zadań, przygotowuje zakres materiału, zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, które uczeń lub rodzic (prawny opiekun) odbiera w szkole,

f)       nauczyciel może wyznaczyć w połowie wakacji jeden termin  konsultacji dla ucznia,

g)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z  udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

h)      uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później jednak niż do końca września,

i)        uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,

j)        uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu   w wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym wyznaczonym terminie, nie później niż do końca września,

k)      uczeń może wnieść zastrzeżenia do uzyskanej w wyniku egzaminu oceny w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

l)        uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia realizowane są w klasie programowo wyższej,

m)    uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu;

 

4)     sprawdzian i egzamin gimnazjalny:

 

a)     w klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją okręgową", przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej "sprawdzianem",

b)     w klasie III gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący: umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów  humanistycznych, umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, umiejętności i wiadomości z zakresu języka nowożytnego,

c)     sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy,

d)    komisje okręgowe opracowują, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej "Komisją Centralną" i ogłaszają informator, zawierający opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
 a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin gimnazjalny,

e)     procedury przebiegu sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego znajdują się w  kancelarii szkolnej.

 

§ 44

 

 1. W ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym stosuje się następującą skalę ocen:

 

1)      nauczanie zintegrowane: ocena literowo – opisowa, opisowa;

2)      wychowanie fizyczne w drugim i trzecim etapie edukacji wg skali punktowej przeliczanej na cyfrową;

3)      klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:

a)      celujący                  (6)

b)      bardzo dobry          (5)

c)      dobry                      (4)

d)     dostateczny            (3)

e)      dopuszczający        (2)

f)       niedostateczny        (1)

4)      sposób zapisu ocen bieżących w dzienniku:

a)      odpowiedź ustna, praca domowa, aktywność, umiejętności praktyczne i sprawność fizyczna – kolorem niebieskim,

b)      kartkówki – kolorem czarnym,

c)      sprawdziany, prace kontrolne – kolorem czerwonym.

 

 1. Przyjmuje się  następujące kryteria ocen:

   

1)      celujący (6) - otrzymuje uczeń, który:

 

a)      posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej danego przedmiotu,

b)      samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

c)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu złożonych problemów teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem nauczania danej klasy, proponuje nietypowe rozwiązania zadań,

d)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, regionalnym, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 

2)       bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie – wymagania dopełniające,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne wymagające korzystania z różnych źródeł,

c)      potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

3)       dobry (4) - otrzymuje uczeń, który:

 

a)      opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu – wymagania  rozszerzające, określone programem nauczania w danej klasie,

b)      opanował treści i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

c)      poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne;

 

4)       dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który:

 

a)      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej – wymagania podstawowe,

b)      opanował głównie proste treści, uniwersalne umiejętności,

c)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

 

5)       dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:

 

a)      opanował treści i umiejętności niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu i konieczne w kontynuowaniu dalszej nauki,

b)      opanowane treści wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych, braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, uczeń przy wsparciu nauczyciela może te braki uzupełnić,

c)      rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

 

6)       niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który:

 

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach, pomimo wsparcia ze strony nauczyciela, uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu,

b)      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

 

 1. Prace pisemne, które są punktowane ocenia się wg skali:

1)      celujący               - 97 – 100 % ;

2)      bardzo dobry        - 86 – 96 %;

3)      dobry                    - 71 – 85 %;

4)      dostateczny          - 51 – 70 %;

5)      dopuszczający      - 31 – 50  %;

6)      niedostateczny        - 0 – 30  %.

 

 1. Wszelkie średnie ocen uczniów potrzebne do statystyki, świadectw z wyróżnieniem i innych należy obliczać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne ustala się na podstawie ocen cząstkowych jako ich średnią ważoną wg przyjętego wzoru:

 

                                                                       ∑ i a i w i

                 Ocena śródroczna i roczna      =                   + 0,5                 z tego całość !!!

                                                                         ∑ i w i

                       a i -  kolejna ocena,

                       w i – waga oceny a i,

                                  i – sumowane .

 

     Poszczególne wagi ocen określa przedmiotowy system oceniania.

 

§ 45

 

 1. Ocenę zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następujących zasad:

1)      w klasach I – III Szkoły Podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową;

2)      w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wg skali:

a)      wzorowe,

b)      bardzo dobre,

c)      dobre,

d)     poprawne,

e)      nieodpowiednie,

f)       naganne.

 

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (w przypadku, kiedy  uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela);

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

8)      aktywność na rzecz środowiska lokalnego akceptowaną przez szkołę;

9)      realizacje projektu edukacyjnego (dotyczy Gimnazjum).

 

 1. Zasady zbierania i zapisywania informacji o zachowaniu ucznia i ocenie:

1)      oceny zachowania dla I etapu kształcenia odnotowane są w dzienniku lekcyjnym i są   ocenami opisowymi;

2)      każdy wychowawca dla II i III etapu kształcenia zobowiązany jest do zaprowadzenia   zeszytu „pochwał i uwag”;

3)      w zeszycie „pochwał i uwag” przy nazwisku danego ucznia należy wyodrębnić miejsce na wpisy z uwzględnieniem trzech obszarów (3 rubryki);

4)      każdy nauczyciel wpisuje pochwałę lub naganę z określoną ilością punktów do   odpowiedniej rubryki;

5)      każdy nauczyciel zobowiązany jest do wpisania uczniowi pochwały lub nagany do końca miesiąca, w którym uczeń ją uzyskał;

6)      wszelkie wpisy do zeszytu „pochwał i uwag” niezgodne ze Statutem wychowawca ma prawo skorygować. 

 1. Przekazywanie informacji o zachowaniu ucznia:

1)      raz w miesiącu wychowawca informuje  uczniów o zapisach dokonanych w zeszycie  „pochwał i uwag”;

2)      rodzice informowani będą o zachowaniu ucznia podczas ustalonych spotkań z wychowawcą.

 

 1. Zasady oceniania zachowania ucznia:

1)      ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy na podstawie wpisów z zeszytu „pochwał i uwag”, zgodnie z ustalonymi zasadami oraz po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i uczniów;

2)      zachowanie ucznia oceniane jest w następujących obszarach:

a)      reprezentowanie klasy i szkoły (sport, konkursy),

b)      postawa ucznia (zachowania negatywne),

c)      inne (wszelka inna aktywność).

 

 1. Punkty cząstkowe przyznawane w tym obszarze:

 

1)      reprezentowanie klasy i szkoły:

 

a)      konkursy – etap szkolny:

 

- zajęcie I miejsca ………………..20 pkt.

- zajęcie II miejsca ……………….15 pkt.

- zajęcie III miejsca ………………10 pkt.

- tylko za sam udział ………………5pkt.,

 

b)      konkursy – etap międzyszkolny:

 

- za zajęcie I, II, III miejsca ………20 pkt.

- tylko za sam udział ………………10 pkt.,

 

c)      konkursy - etap powiatowy ………..30 pkt.,

d)     konkursy - etap rejonowy ………….40 pkt.,

 

e)      konkursy - etap wojewódzki ………50 pkt.,

 

f)       konkursy - dalsze etapy ……………60 pkt.,

 

2)      udział w zawodach sportowych - etap szkolny:

 

a)      indywidualnie …………3 pkt.,

b)      zespołowo ……………..2 pkt.,

 

c)      udział w zawodach sportowych – etap gminy:

 

                                     indywidualnie            zespołowo

 

- I miejsce                          20 pkt                      15 pkt;

- II miejsce                         15 pkt                      10 pkt;

- III miejsce                       10 pkt                         7 pkt;

- tylko sam udział                5 pkt                         4 pkt;

 

d)     udział w zawodach sportowych – etap powiatowy:

                                            20 pkt.                     15 pkt.,

 

e)      udział w zawodach sportowych – etap rejonowy:

                                            30 pkt.                     20 pkt.,

 

f)       udział w zawodach sportowych – etap wojewódzki:

                                            40 pkt.                     30 pkt.;

 

g)      udział w zawodach sportowych – dalsze etapy:

                                            50 pkt.                     40 pkt.

 

 1. Ocenę tego obszaru ustala się poprzez zsumowanie wszystkich punktów cząstkowych i wystawia się zgodnie z podaną skalą:

 

1)      naganne                  0 pkt.;

2)      nieodpowiednie      1-6 pkt.;

3)      poprawne                7-19 pkt.;

4)      dobre                       20-34 pkt.;

5)      bardzo dobre           35-49 pkt.;

6)      wzorowe                 50 pkt. i wyżej.

 

 1. Postawa ucznia (zachowania negatywne); w przypadku drobnych przewinień nauczyciel  udziela uczniowi ustnego upomnienia; nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej; uczeń za swoje niewłaściwe zachowanie każdorazowo otrzymuje  następującą ilość punktów:

 

1)      zakłóca tok lekcji …………………………………………………………………....

2 pkt.;

2)      używa telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne niezgodnie z przyjętymi zasadami w szkole ………………………………………………….…...

10 pkt.;

3)      nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań …………………………….…………...

5 pkt.;

4)      spóźnia się na lekcje ………………………………………………….……………..

2 pkt.;

5)      nie wykonuje zadań dyżurnego ……………………………………….…………….

2 pkt.;

6)      nie przestrzega statutu szkoły w kwestii wyglądu zewnętrznego (makijaż, fryzura, paznokcie, higiena osobista) - jednakowo dotyczy dziewcząt i chłopców:

 

– przychodzi do szkoły w niestosownej fryzurze (pofarbowane lub przesadnie wyżelowane włosy) ………………………………………….......................................

5 pkt.;

– przychodzi  do szkoły w makijażu,  lub w pomalowanych i zbyt długich  

paznokciach …………………………………………………………………………...

5pkt.;

– przychodzi do szkoły w długich zwisających kolczykach ( dopuszcza się

jedynie małe kolczyki w uszach) lub innej obszernej biżuterii …………………….…

5pkt.:

– nie dba o higienę osobistą …………………………………………………………..

3 pkt.;

7)      nie nosi dzienniczka ………………………………………………………...............

2 pkt.;

8)      niszczy mienie szkolne ……………………………………………………………..

10 pkt.;

9)      niszczy cudzą własność …………………………………………… ……………….       

10pkt.;

10)                                                                                                                                                                                                                                                zaśmieca teren szkoły ……………………………………………………………….         

10pkt.;                                                                               

11)  obraźliwie mówi i pisze o swojej szkole………………………………………….…

5 pkt.;

12)  lekceważy uroczystości i imprezy szkolne ……………………………....................

10 pkt.;

13)  lekceważy sztandar szkoły ………………………………………………………….

10 pkt.;

14)  używa wulgarnych słów …………………………………………………………….

10 pkt.;

15)  opuszcza w czasie planowych zajęć teren szkoły bez zezwolenia ……………….…

10 pkt.;

16)  zaczepia innych fizycznie …………………………………………………………...

10 pkt.;

17)  zaczepia słownie ……………………………………………………….....................

5 pkt.;

18)  prowokuje bójkę lub w niej uczestniczy …………………………………………….

20 pkt.;

19)  arogancko zachowuje się wobec dorosłych i kolegów ………………….…………..

10 pkt.;

20)  łamie regulaminy, którym powinien się podporządkować …………….....................

10 pkt.;

21)  nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły …….....................

5 pkt.;

22)  narusza prywatność i godność  innych osób ………………………………………...

10 pkt.;

23)  oszukuje …………………………………………………………………….……….

10 pkt.;

24)  opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia …………………………….…  5 pkt. za każdą godzinę; 

25)  ma konflikt z prawem …………………………………………………......................

50 pkt.;

26)  pije alkohol …………………………………………………………………..………

50 pkt.;

27)  pali papierosy ……………………………………………………………………...…

50 pkt.;

28)  wyłudza pieniądze lub inne dobra …………………………………………………...

50 pkt.;

29)  kradnie ……………………………………………………………………………....

50 pkt.;

30)  inne zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi  normami i zasadami ....................

1 - 30 pkt.;

 

31)  Ocenę tego obszaru ustala się poprzez zsumowanie wszystkich punktów cząstkowych i wystawia się zgodnie z podaną skalą:

 

a)      naganne                        61 pkt. i więcej,

b)      nieodpowiednie   41 – 60 pkt.,

c)      poprawne             21 – 40 pkt.,

d)     dobre                    11 – 20 pkt.,

e)      bardzo dobre          6 – 10 pkt.,

f)       wzorowe                  0 – 5 pkt.;

 

 1. Inne (wszelka inna aktywność):

 

1)      pozytywna postawa ucznia zasługująca na przyznanie każdorazowo następującej ilości punktów:

a) uczestnictwo w poczcie sztandarowym …………………….

5 pkt.,

b) zaangażowanie w przygotowanie uroczystości szkolnych  i pozaszkolnych ………………………………………………

1 -10 pkt.,

c) czynny udział w akademiach, apelach i innych imprezach szkolnych i pozaszkolnych, akceptowanych przez szkołę ….

1 - 10 pkt.,

d) prace porządkowe na terenie wsi ………………………..

5 pkt.,

e) pomoc koleżeńska …………………………………………..

5 pkt.,

f) służba w wolontariacie….………………………………….

10 pkt.,

g) udział w akcjach charytatywnych …………………………

10 pkt.,

h) zaangażowanie w życie społeczności lokalnej ……………..

1 - 10 pkt.,

i) zaangażowanie w życie klasy   ……………………………..

1 - 10 pkt.,

j) z własnej inicjatywy dbanie o porządek w szkole i na jej terenie ……………………………………………………....

2 pkt.,

k) promowanie zdrowie…………………………………........

5 pkt.,

l) praca w organizacjach szkolnych …………………….......

5 - 15 pkt.,

m) podejmowanie innych działań, które zasługują na pochwałę

n) zaangażowanie w realizacje projektu edukacyjnego              

    0-30 pkt.(przyznaje  nauczyciel prowadzący projekt)

1- 30 pkt.,

 

 

2)      postawa ucznia za którą wychowawca przyznaje na koniec danego śródrocza jednorazowo następujące punkty:

 

a)      właściwie wywiązuje się z obowiązków ucznia ……

0 - 5 pkt.,

b)      dba o honor i tradycje szkoły ………………………

0 - 5 pkt.,

c)      dba o dobro społeczności szkoły……………………

0 - 5 pkt.,

d)     dba o piękno mowy ojczystej ………………………

0 - 5 pkt.,

e)      okazuje szacunek innym osobom …………………

0 - 5 pkt.

 

3)      Ocenę tego obszaru ustala się poprzez zsumowanie wszystkich punktów cząstkowych i wystawia się zgodnie z podaną skalą:

a)      naganne                      0 pkt.,

b)      nieodpowiednie   1 - 15 pkt.,

c)      poprawne           16 - 30 pkt.,

d)     dobre                  31 - 45 pkt.,

e)      bardzo dobre      46 - 60 pkt.,

f)       wzorowe                    61 pkt. i wyżej.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne ustala się na podstawie ocen z obszarów według przyjętego wzoru:

 

1)      ocena uzyskana w danym obszarze przeliczana jest na następującą ilość  punktów:

 

a)      wzorowe                 6 pkt.,

b)      bardzo dobre           5 pkt.,

c)      dobre                       4 pkt.,

d)     poprawne                3 pkt.,

e)      nieodpowiednie      2 pkt.,

f)       naganne                  1 pkt.,

 

Wzór:

 

I OBSZAR

II OBSZAR

III OBSZAR

 

Reprezentowanie

klasy i szkoły

(sport, wszelkie konkursy)

 

 

Postawa ucznia

 

(zachowania negatywne)

 

Inne

 

(wszelka inna aktywność)

Uczeń otrzymał

22 punkty cząstkowe –                dobre

 

Uczeń otrzymał

9 punktów cząstkowych –        bardzo dobre

Uczeń otrzymał

62 punkty cząstkowe –         wzorowe

4 punkty

5 punktów

6  punktów

2)      punkty z trzech obszarów należy zsumować i wystawić ostateczną ocenę zgodnie
z następującą skalą:

 

a)      wzorowe                 17 - 18 pkt.,

b)      bardzo dobre          14 - 16 pkt.,

c)      dobre                      11 - 13 pkt.,

d)     poprawne                 8 - 10 pkt.,

e)      nieodpowiednie       5 – 7  pkt.,

f)       naganne                   1 – 4  pkt.;

 

3)      wystawiając ocenę śródroczną lub roczną uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce do ogólnej punktacji należy dodać punkty; w przypadku średniej 4,50 – 5,00 + 1pkt, powyżej 5,00 + 2pkt i dopiero wówczas wystawić ocenę zgodnie z podaną skalą;

 

4)      wystawiając ocenę na śródrocze należy zwrócić uwagę na ilość punktów w II  obszarze: jeżeli uczeń w tym miejscu uzyskał 100 punktów i więcej ostatecznie nie może otrzymać oceny dobrej, jak również oceny poprawnej, jeżeli ilość punktów wynosi 150 i więcej; jeżeli uczeń uzyska ponad 200 punktów – nie może uzyskać oceny nieodpowiedniej i wyższej;

 

5)      wystawiając ocenę roczną należy zsumować wszystkie punkty  cząstkowe z całego roku (oddzielnie w każdym obszarze) i podzielić przez 2 (w przypadku ułamka zaokrąglamy w górę): z uzyskanej ilości punktów wystawiamy ocenę za każdy obszar; następnie wystawiamy ocenę roczną tak samo jak na śródrocze; w przypadku  ucznia ze średnią 4,50 – 5,00 do ogólnej punktacji z trzech obszarów dodajemy 1 pkt; za średnią powyżej 5,00 dodajemy 2 pkt. i dopiero wówczas wystawiamy ocenę końcową;

 

6)      wystawiając ocenę roczną należy zwrócić uwagę na ilość punktów w II obszarze; kiedy po zsumowaniu punktów cząstkowych z całego roku i podzieleniu ich przez 2, uzyskamy sumę 100 punktów i więcej, wówczas takiemu uczniowi na koniec roku nie można wystawić oceny dobrej, jak również oceny poprawnej jeżeli będzie to  150 i więcej punktów; jeżeli uczeń uzyska ponad 200 punktów – nie może uzyskać oceny nieodpowiedniej i wyższej;

 

11.  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 

1)      oceny z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.12 i 13.

 

12.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

ROZDZIAŁ X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

                                                                         

§ 47

 

W celu zapewnienia dostępu do Statutu wszystkim zainteresowanym ustala się umieszczenie go w bibliotece szkolnej, wywieszenie w pokoju nauczycielskim, udostępnienie przez Dyrektora Zespołu w kancelarii.

 

§ 48

 

1.      Zespół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Poszczególne jednostki wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne pieczęcie urzędowe.

 

§ 49

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 50

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

§ 51

 

Zespół oraz jednostki wchodzące w zespołu mogą posiadać własny sztandar, logo oraz ceremoniał.

 

§ 52

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

…………………………………                                               …………………………………