Strona g堯wna Statut szko造 Plan zaj耩 Kalendarz szko造
K馧ka zainteresowa Rada Rodzic闚 Samorz康 Uczniowski Psycholog
  Stypendia szkolne System oceniania  

Stypendium naukowe i sportowe

R E G U L A M I N

UDZIELANIA STYPENDIUM

 ZA WYNIKI W NAUCE I OSI:NI犴IA SPORTOWE

W ZESPOLE  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

         W JABΜNNIE         

 

 

 

Na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) szko豉 mo瞠 udziela stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe.

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

 

1.

 

Stypendia za wyniki w nauce mog otrzyma uczniowie, kt鏎zy w semestrze poprzedzaj帷ym okres, w kt鏎ym przyznaje si to stypendium spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e kryteria:

 1. zostali sklasyfikowani ze wszystkich przedmiot闚 obowi您kowych,
 2. w wyniku klasyfikacji 鈔鏚rocznej lub rocznej uzyskali najwy窺z 鈔edni ocen z przedmiot闚 okre郵onych w niniejszym regulaminie, nie mniej jednak jak 4,75 w przypadku uczni闚 Szko造 Podstawowej i 4,5 w przypadku uczni闚 Gimnazjum,
 3. otrzymali ocen wzorow lub bardzo dobr z zachowania.

 

2.

 

字ednia ocen, kt鏎a wynosi nie mniej jak 4,75 (Szko豉 Podstawowa) i 4,5 (Gimnazjum),  liczona jest ze wszystkich przedmiot闚 obowi您kowych i zaj耩 dodatkowych na danym poziomie nauczania.

 

3.

 

W przypadku jednakowej 鈔edniej ocen bierze si pod uwag w nast瘼uj帷ej kolejno軼i:

 1. najwy窺z ocen z zachowania,
 2. liczb punkt闚 dodatnich z zachowania,
 3. w przypadku Szko造 Podstawowej 鈔edni ocen z nast瘼uj帷ych przedmiot闚: j瞛yk polski, historia, obowi您kowy j瞛yk obcy, matematyka, przyroda,
 4. w przypadku Gimnazjum 鈔edni ocen z nast瘼uj帷ych przedmiot闚: j瞛yk polski, historia, wiedza o spo貫cze雟twie, obowi您kowy j瞛yk obcy, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
 5. 鈔edni ocen z pozosta造ch przedmiot闚.

  

 

 

STYPENDIA ZA OSI:NI犴IA SPORTOWE

 

4.

 

Stypendia za osi庵ni璚ia sportowe mog otrzyma uczniowie, kt鏎zy w semestrze poprzedzaj帷ym okres, w kt鏎ym przyznaje si to stypendium spe軟iaj 陰cznie nast瘼uj帷e kryteria:

 1. zostali sklasyfikowani ze wszystkich przedmiot闚 obowi您kowych,
 2. reprezentuj帷 Zesp馧 maj znacz帷e osi庵ni璚ia sportowe tj. zajmuj wysokie pozycje w klasyfikacji sportowej (klasyfikowani na pozycjach medalowych) na szczeblu co najmniej mi璠zyszkolnym, uzyskali minimum 25 punkt闚 z zawod闚 w 鈔鏚roczu lub 50 punkt闚 w roku szkolnym, zapisanych w zeszycie pochwa i uwag.
 3. otrzymali co najmniej bardzo dobr ocen z wychowania fizycznego,
 4. w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskali najwy窺z 鈔edni ocen z przedmiot闚 okre郵onych w 2 niniejszego regulaminu, nie mniej jednak jak 4,5 w przypadku Szko造 Podstawowej i 4,0 w przypadku Gimnazjum,
 5. otrzymali ocen bardzo dobr lub wzorow z zachowania.

 

5.

 

W przypadku jednakowych osi庵ni耩 sportowych bierze si pod uwag w nast瘼uj帷ej kolejno軼i:

 1. najwy窺z 鈔edni ocen ze wszystkich obowi您kowych przedmiot闚 na danym poziomie nauczania,
 2. najwy窺z ocen z zachowania,
 3. liczb punkt闚 dodatnich z zachowania.

 

PRZYZNAWANIE STYPENDIUM

 

6.

 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe ucze mo瞠 ubiega si nie wcze郾iej ni po uko鎍zeniu pierwszego 鈔鏚rocza nauki w klasie czwartej Szko造 Podstawowej i klasy pierwszej Gimnazjum.

 

7.

 

Dyrektor Zespo逝 powo逝je szkoln 5 osobow Komisj Stypendialn na rok szkolny, w sk豉d, kt鏎ej wchodz:

 

 

 

8.

 

Wniosek (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 1 do niniejszego regulaminu) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce sk豉da wychowawca klasy, a za osi庵ni璚ia sportowe wychowawca na umotywowany wniosek (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 2 do niniejszego regulaminu) zespo逝 nauczycieli wychowania fizycznego, do Szkolnej Komisji Stypendialnej, kt鏎a przekazuje wniosek wraz ze swoj opini Dyrektorowi Zespo逝 do 1- 15 lutego, 1- 15 wrze郾ia.

 

9.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe jest wyp豉cane raz w semestrze.

 

10.

 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe nie mo瞠 przekroczy kwoty stanowi帷ej dwukrotno嗆 kwoty, o kt鏎ej mowa w art. 6 ust. 2 kpt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 鈍iadczeniach rodzinnych. Wysoko嗆 stypendium ustala si na podstawie protoko逝 Komisji Stypendialnej.

 

 

11.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe przyznaje Dyrektor, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach 鈔odk闚 przyznanych przez organ prowadz帷y na ten cel w bud瞠cie Zespo逝.

 

12.

Dyrektor Zespo逝 w drodze decyzji po zasi璕ni璚iu opinii Szkolnej Komisji Stypendialnej, Rady Pedagogicznej i Samorz康u Uczniowskiego za wykroczenie przeciwko zapisom Statutu Zespo逝, mo瞠 odebra przyznane uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osi庵ni璚ia sportowe, je瞠li nie zosta這 ono jeszcze wyp豉cone.

 

POSTANOWIENIA KO哸OWE

 

13.

 

Niniejszy regulamin jest uchwalany przez Rad Pedagogiczn.

 

14.

 

Zmian w niniejszym regulaminie mo瞠 dokona Rada Pedagogiczna.

 

15.

 

Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem uchwalenia.